MENU

Kerkenraad

Gemeentevisie

Als kerkenraad en leden van de Protestantse Gemeente van Nunspeet willen wij een  krachtige, uitnodigende gemeente zijn rondom Gods Woord en gericht op het Koninkrijk van God, daarbij

 • gedragen door de liefde van God de Vader,
 • gevoed door het evangelie van Jezus Christus,
 • geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest.
Kernwaarden waarmee wij  inhoud willen blijven geven  aan bovenstaande visie zijn voor ons:

 • verbondenheid met elkaar
 • dienstbaarheid aan de Nunspeetse samenleving
 • verdraagzaamheid
 • gastvrijheid
 • een open communicatie met elkaar.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente en laat zich bijstaan door 5 taakgroepen, t.w.:

 • Pastoraat
 • Vieren
 • Jeugd
 • Missionair werk
 • Vorming en toerusting.
De kerkenraad kent de volgende drie samenstellingen:

Moderamen:

 • Dick van Hemmen (preses)
 • Gerrie de Jong (namens CvD)
 • Simon Benard (namens CvK)
 • Ds. F. W.Kuipers (predikant)
 • Riekie Ottens (scriba)
Kerkenraad (KR) 
 
 • Dick van Hemmen (preses) 
 • Gerrie de Jong (vz College van Diakenen) 
 • Simon Benard (vz Coll. v. Kerkrentmeesters) 
 • Ds. F.W. Kuipers (predikant) 
 • Hans v.d. Meer (kerkelijk werker) 
 • Margje Beijert(vz taakgroep Missionair Werk) 
 • Henk de Boer (vz taakgroep Jeugd) 
 • Gerda Kroon (vz taakgroep Vieren) 
 • Riekie Ottens (scriba) 
 • Ton Hoogendoorn (vz taakgroep Pastoraat) 
 
Grote Kerkenraad (bijeenkomst van alle ouderlingen en diakenen): 
 
Ouderlingen: 
 
 • Simon Benard (CvK) 
 • Jos Dekker 
 • Dick van Hemmen (preses) 
 • Magje Beijert 
 • Gerda Kroon 
 • Martin Smit (CvK) 
 • Hans v.d. Meer 
 • Karin v.d. Berg 
 • Riekie Ottens (scriba) 
 • Tiny Spiekman 
 • Henk de Boer 
 • Ton Hoogendoorn 
 
Ouderling rouw- en trouwdiensten (geen lid van GKR) 
Gerda Bijlstra 
 
Diakenen: 
 
 • Sjoerd van Dijken 
 • Cobie Groothuis 
 • Annie van Heijningen 
 • Gerrie de Jong (vz.) 
 • Bertus Petersen 
 • Ronnie Bosch (pen.) 
 • Gé Tjeerdsma (notulist) 
 • Henk Vedder 
 • Johan Dijkstra 
 
Tweemaal per jaar wordt een gemeentevergadering gehouden, waar belangrijke onderwerpen worden voorgelegd, zodat de kerkenraad weet hoe de gemeente erover denkt alvorens een besluit te nemen. 
 
Er zijn heel veel gemeenteleden actief in onze gemeente en zij zetten zich in voor de taakgroepen, taakvelden, of in andere aandachtsgebieden. Zonder deze inzet kunnen we geen gemeente zijn.  
 
De kerkenraad heeft voor de komende jaren de volgende speerpunten voor ogen: 
 
 1. Meer aandacht voor de jongere generaties, jonge gezinnen, jeugd en jongeren. Onze jeugd is de toekomst van onze gemeente. 
 2. Meer aandacht voor geloofsverbondenheid, zowel in de eredienst (bezieling) als daarbuiten, zoals in het geloofsgesprek. 
 3. Meer aandacht voor een goede communicatie, waaronder social media. 
 4. De gemeente is missionair en diaconaal gericht en richt zich daarbij primair op dienstbaarheid aan de Nunspeetse samenleving. 
 
 
F. Beleidsplan 
 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op de website www.driestwegkerk.nl vindt u het beleidsplan 2015-2020 van onze Gemeente. Daarbij wordt de beleidsvoornemens voor genoemde periode beschreven conform de volgende opzet: 
 
 • Onder de kop ‘Algemeen’ wordt in het kort algemene informatie over het beleidsveld gegeven; 
 • Onder de kop ‘Aandachtsvelden’ worden de belangrijkste ontwikkelingen en tendensen genoemd die bij het beleidsveld spelen; 
 • Onder de kop ‘Beleidsvoornemens’ worden de actiepunten genoemd waaraan de kerkenraad de komende jaren wil werken. 
De kerkenraad draagt bij aan een goede communicatie tussen Gemeente, predikanten, taakgroepen en taakvelden. Helder en eenduidig communiceren vormt de basis voor de wijze waarop wij elkaar aanspreken en aansporen om samen Gemeente te zijn. 
 
 
G. Beloningsbeleid 
 
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 


Voor contact met de kerkenraad kunt u mailen naar: kerkenraad@driestwegkerk.nl.

U komt dan in contact met Riekie Ottens.