MENU

ANBI 2020 - Kerk


A. Algemene gegevens 
Naam ANBI:  | Protestantse Gemeente te Nunspeet
Telefoonnummer: | 0341 270704
RSIN/Fiscaal nummer:  | 002 716 276
Kamer van Koophandel nr.Websiteadres: | 76427811www.driestwegkerk.nl
E-mail: | kerkenraad@driestwegkerk.nl 
Adres: | Driestweg 4
Postcode: | 8071 BX 
Plaats: | Nunspeet
Postadres: | Postbus 368 
Postcode: | 8070 AJ
  |  
De Protestantse gemeente te Nunspeet is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.
 
B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).


C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente” 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/  zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”
 
Het nieuwe beleidsplan van onze gemeente is in ontwikkeling en verwacht wordt dat deze najaar 2021 door de kerkenraad zal worden vastgesteld
 
Op de website www.driestwegkerk.nl vindt u het beleidsplan 2015 - 2021 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De belangrijkste gegevens treft u aan op onze website https://driestwegkerk.nl/organisatie/college-van-kerkrentmeesters

Activiteiten die wij recentelijk hebben uitgevoerd zijn daarbij:
  • Verbeteren en uitbreiden van de geluidsinstallatie voor spraak en zang
  • Camera systeem geïnstalleerd en gekoppeld aan voor kerkdienstgemist.nl 
  • Zoneregeling voor cv-installatie
  • In de planning van 2021 staat het vervangen van de dakbedekking op de platte daken van de bijgebouwen
 
G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

(verkorte) staat van Baten en Lasten kerkelijke gemeente

                                                                                                                       begroting                        rekening                         rekening
                                                                                                                            2021                               2020                                 2019
baten
Opbrengsten uit bezittingen                                                          €                  39.996       €                  43.271       €                   68.479
Bijdragen kerkleden                                                                        €                 213.600       €                218.644      €                 222.251
Subsidies en overige bijdragen van derden                                 €                    15.700       €                  36.075      €                  44.943
Totaal baten                                                                                    €                269.296        €                297.991       €                335.673
  
lasten 
Bestedingen pastorale beroepskrachten                                     €                   134.268      €                127.450       €                 128.778               
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk         €                     19.625       €                  15.635       €                  25.930
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                            €                     13.336       €                 13.222       €                   13.287           
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)                    €                    39.345       €                 45.360      €                    51.717         
Salarissen (koster, organist e.d.)                                                   €                     37.721        €                 31.812       €                   29.403               
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente                €                     15.150        €                20.922       €                   18.281
Afdrachten                                                                                        €                    15.700        €                 36.176       €                  40.878               
Totaal lasten                                                                                           €                   275.145        €               290.577       €                308.172              
    
Resultaat (baten - lasten)                                                                 €                    -5.849          €                    7.413        €                   27.500
 

Toelichting op het Resultatenoverzicht
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting op het resultatenoverzicht: 
  • Door de Corona crisis zijn de verhuurinkomsten in 2020 sterk gedaald en is in de begroting 2021 rekening gehouden dat ook in 2021 deze inkomsten lager zullen uitvallen dan normaal.
  • De kosten van het personeel zijn extra punt van aandacht in het nieuwe beleidsplan 2021-2026
  • Vergelijken van het jaar 2019 met het jaar 2020 levert bij enkele posten een verschuiving door een gewijzigde uniforme rapportage.