MENU

College van kerkrentmeesters

Het college van de kerkrentmeesters, veelal afgekort ‘het CvK’, wordt zoals gesteld in de Plaatselijke regeling gevormd door minimaal drie ouderlingen-kerkrentmeester. De leden van het college van kerkrentmeesters hebben als taak het beheer van de kerkelijke gemeente en haar bezittingen. Gedacht kan, onder andere, worden aan het opstellen van de jaarlijkse begroting, de rekening van ontvangsten en uitgaven, het beleid op het verkrijgen van inkomsten zoals de vrijwillige bijdrage en de collecten. Daarnaast het voeren van beleid en het onderhouden voor het gebruik van de kerkelijke gebouwen. Verder het algemene personeelsbeleid van predikanten en kosters en coördinatie van vrijwilligers.


Kerkrentmeesters taakverdeling

De taken van de kerkrentmeesters zijn in hoofdlijn als volgt verdeeld:

 • Voorzitter: Simon Benard
 • Secretaris: Jolanda Dekker
 • Penningmeester: Geert Kruisselbrink
 • Personele zaken: Andrea Froma
De voorzitter coördineert het werk van de kerkrentmeesters en is lid van het moderamen. Daarnaast is hij de eerste aanspreekpersoon voor bouwkundige zaken binnen onze gemeente. De secretaris verzorgt naast de notulen voor de vergadering van kerkrentmeesters de algemene correspondentie namens de kerkrentmeesters. De penningmeester heeft de verantwoording voor administratie en beheer van alle financiële middelen. De penningmeester verzorgt, in samenwerking met de administrateurs Bareld Ottens en Gerrit Hup alle betalingen en afdrachten. Met de voorzitter en secretaris is ook de penningmeester tekenbevoegd namens de kerkrentmeesters. De coördinatie van de personele zaken waaronder de vrijwilligers, (hulp)kosters, organisten en kerkelijk bureau wordt verzorgd door Andrea Froma.


De koster

Voor een gastvrij onthaal, het in gereedheid brengen van de vergaderruimte, het op tijd openen van de deuren, het aanzetten van de verwarming en de verlichting staat koster Trijnie van der Meer samen met de ondersteuning van de hulpkosters klaar om alle zaken in gereedheid te brengen. Het schoonmaken van de kerk is onderdeel van de taken van de koster. Tweemaal per jaar vraagt ze hulp bij een grotere schoonmaak van het kerkgebouw. Voel u vrij en laat het de koster weten als u haar wilt ondersteunen voor deze klus op een gezellige ochtend.


Het orgel - Onze organisten

Onze gemeente heeft meerdere toegewijde en ervaren organisten. Het orgelspel heeft een belangrijke functie tijdens de vieringen: het stimuleren, het begeleiden van de gemeentezang ter ere en als lof aan onze God.

Onze organisten:

 • Gerwin van der Plaats (beheerder)
 • Wob Meijering
 • Freerk Schipper
 • Emo Edens
Het orgel is in 2016 gerenoveerd en er staat over een aantal jaren nog een tweede fase op de planning. Door de orgelcommissie worden de financiële middelen aangevuld, naast collecten tijdens de vieringen, door het organiseren van orgelconcerten. Uw bijdrage in het envelopje van het verjaardag fonds wordt aan het orgelfonds toegekend.


Communicatie

Naast de informatie op deze website wordt er wekelijks, voorafgaand aan de zondagse diensten, de Actueel uitgereikt aan alle bezoekers. Lief en Leed, actuele informatie wordt in de Actueel onder de gemeenteleden gedeeld. Maandelijks verschijnt er zowel digitaal als op papier het kerkblad de Dienstregeling. De redactie van de Dienstregeling kan nog versterking gebruiken. Hebt u tijd en gelegenheid om de Dienstregeling vorm te geven neem dan contact op met de redactie Inge Damstra of Edward van der Geest, email dienstregeling@driestwegkerk.nl.


Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau vormt het centrum van de administratieve werkzaamheden als:

 • Financiële administratie
 • Uitgifte collectebonnen
 • Ledenadministratie
 • Opstellen en uitgeven van de maandelijkse Dienstregeling en de wekelijkse Actueel
De openingstijden zijn: (laatste update 1 januari 2018)

 • donderdag: 09.30-11.00 uur
 • vrijdag: 19.00-20.00 uur

Collectebonnen

Er zijn 3 soorten velletjes van 20 stuks collectebonnen aan te kopen met een waarde van:

 • 20 x € 0,65 cent; totaal per vel € 13,00
 • 20 x € 1,25 cent; totaal per vel € 25,00
 • 20 x € 2,50 cent; totaal per vel € 50,00
We wijzen u graag op een van de voordelen van het gebruik van deze bonnen. Uw kwitantie van de aankoop van de bonnen is een wettig fiscaal bewijs voor uw giftenaftrek. 

Er zijn twee mogelijkheden voor de aankoop:

 • Op het kerkelijk bureau tegen contante betaling.
 • Op het kerkelijk bureau tegen het ondertekenen van een eenmalige machtiging. Deze methode geniet de voorkeur van de administrateurs om de aanwezigheid van grote bedragen contant geld te vermijden.

Ledenadministratie

Door de ledenadministratie worden alle mutatie als geboorte, overlijden, doop en belijdenis, nieuw ingekomen en vertrekkende leden vanwege verhuizing en uitschrijving verwerkt in het Landelijk Ledenregistratiesysteem. Dit systeem voldoet aan de privacywetgeving, ook de medewerkers van de ledenadministratie conformeren zich aan deze wetgeving.

Mutaties of opmerkingen kunt u richten aan ledenadministratie@driestwegkerk.nl 


Archief

Door onze archivaris Hans Rieck wordt het verleden actueel gehouden en toegankelijk gemaakt.


BHV

De afkorting BHV betekent BedrijfsHulpVerlening. Bij de kerkelijke BHV kunnen we denken aan Eerste Hulp Bij Onwel-worden. De BHV-ers zijn opgeleid en gecertificeerd om bij calamiteiten adequaat te kunnen reageren op een hulpvraag. Indien nodig zullen zij expertise inroepen van een huisarts of ambulancediensten of brandweer en/of politie. Contactpersoon: dhr. Henk Ham


AED

In het kerkgebouw, bij de keuken, is een AED aanwezig. Alle BHV-ers zijn opgeleid om het apparaat vakkundig te kunnen gebruiken.


Kerkbalans

Tijdens de jaarlijkse Actie Kerkbalans wordt aan gemeenteleden van 18 jaar en ouder een vrijwillige bijdrage gevraagd, een bedrag dat ze in het jaar willen afdragen voor de financiering van ons gemeentewerk. De opbrengst van de Actie Kerkbalans vormt meer dan de helft van de inkomsten van onze gemeente.

De viering van de erediensten, de veelheid aan activiteiten binnen de gemeente, het missionair werk, de exploitatie van het kerkgebouw en de pastorie maar ook de salariskosten van de predikant, kerkelijk medewerker en koster worden door deze vrijwillige bijdragen mogelijk gemaakt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van het CvK. cvk@driestwegkerk.nl  


Verjaardagfonds

Het is al vele jaren de goede gewoonte om de leden van de gemeente op hun verjaardag naast de vele felicitaties die hen op hun verjaardag bereiken, ook vanuit de kerkelijke gemeente geluk te wensen. Op deze blijde dag mag er ook dankbaarheid zijn. Bij de felicitatie die de kerkenraad namens de gemeente aan u of jou stuurt zit een envelopje waarmee een gift in de collectezak kan deponeren. De opbrengst van het “verjaardagfonds” worden gereserveerd voor de (toekomstige) renovatie van het orgel. 


Zaalverhuur

Ons kerkgebouw beschikt over diverse zalen die verhuurt kunnen worden. Voor informatie over beschikbaarheid van een zaal en tarieven voor huur kunt u terecht bij onze koster. koster@driestwegkerk.nl 


Oranjemarkt

De commissie Oranjemarkt organiseert op Koningsdag een regionaal bekendstaande en door vele bezoekers gewaardeerde rommelmarkt. Maar ook het rad van Avontuur, de plantenkraam en de oliebollenkraam ontbreken niet. De opbrengst van de Oranjemarkt wordt verdeeld onder de kerk en door de Oranje markt vastgestelde goede doelen. 

Heeft u waardevolle spullen waar u vanaf wilt: contact dan Ulke de Boer of Henk Ham. oranjemarkt@driestwegkerk.nl