MENU

Taakgroep missionair werk

De taakgroep Missionair Werk stelt zich ten doel:

 • Gevarieerde activiteiten aanbieden met een missionair karakter.
 • Daar waar mogelijk interkerkelijke activiteiten te genereren.
 • De Bijbelse boodschap uitdragen, doorgeven en delen door middel van laten horen en zien, zodat anderen daardoor worden aangeraakt. 

De taakgroep Missionair Werk bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf onder haar ressorterende taakvelden.

Taakgroepleden:


Taakveld Kerk Inn

Taakveld Kerk Inn organiseert op 5 à 6 woensdagavonden in de maanden juli/augustus algemene activiteiten met een gevarieerd programma van concerten, samenzang en natuurpresentaties betrekking hebbend op de Veluwe.

Op deze wijze wordt geprobeerd vakantiegasten bekend te maken met de kerkelijke gemeente.

Door middel van het verspreiden van een zomerboekje in mei/juni wordt het programma gepubliceerd. Hierin worden ook de kerkdiensten in de juli/augustus (de ochtend, -en de zomeravonddiensten) vermeld.


Taakveld Eenmalige projecten

 • Indien interessante opties zich voordoen wordt onderzocht of dit als een activiiteit kan worden opgepakt met als doel evangeliserend en laagdrempelig samen kerk te zijn. 
 • Getracht wordt flexibel in te spelen op vragen, eventueel in samenwerking met andere kerken, rondom het organiseren van activiteiten met een missionair karakter. 

Taakveld Inloopochtenden

 • Wekelijks staan de deuren van de kerk op donderdagochtend van 09.00 - 12.00 uur open.
 • Doel: Open kerk zijn door het organiseren van een wekelijks contactmoment onder het genot van een kopje koffie voor jong en oud. 
 • Op een uitnodigende manier en laagdrempelig Kerk zijn voor vakantiegasten en andere bezoekers.
 • Er is een lectuurtafel aanwezig om bezoekers de mogelijkheid te bieden kaarten en boeken met een christelijke achtergrond aan te schaffen. 
De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel, wat door het taakveld wordt bepaald.


Taakveld GERON

 • Doel: Middels radioprogramma’s mensen in contact brengen met het christelijke geloof.
 • 12 x per jaar worden op de dinsdagavond muziek programma’s verzorgd voor jong en oud.
 • 10 x per jaar wordt op zondagochtend de kerkdienst in de Protestantse Gemeente live uitgezonden. Rondom deze dienst is er een infoprogramma en muziek voor alle leeftijden. 
 • Tijdens christelijke feestdagen worden, gezamenlijk met diverse andere christelijke radiomakers, uitzendingen verzorgd o.a. op Goede Vrijdag en tijdens de Kerstnacht. 

Taakveld Interkerkelijke contacten

Interkerkelijke activiteiten worden onderhouden door de inzet van gemeenteleden en/of financiële ondersteuning.

Hieronder vallen:

 • Het jaarlijks mede-organiseren van de Manifestatie van kerken en deelnemen en mede-organiseren van Outreach Nunspeet. Doel: Openstaan voor nieuw te ontwikkelen activiteiten om in samenwerking met andere partijen het evangelie te verspreiden.
 • Het jaarlijks mede-organiseren van een bijbelweek in de laatste week van de zomervakantie van het basisonderwijs. Doel: Middels creatieve activiteiten, spel en muziek, kinderen vertellen over het geloof en leren ervaren wat geloven betekent in een ontspannen warme omgeving.